Subvencions Diputació de Tarragona

print pdf

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2019

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 1.800,74€

 

- Concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

  Import concedit: 754,49€

 

Subvencions Concedides Per La Diputació De Tarragona – Convocatòria 2018

-Actuació: Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

 Import subvenció: 1.749, 03 €

 

-PEXI 2018: Actuació: Connexió del desguàs de l'escola al clavegueram

Import subvenció: 5.608,00€

 

-PAM 2018: Actuació: Xarxa de col·lectors per a la nova EDAR

Import subvenció: 65.395,00€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Exercici 2017

- Inversions equipaments municipals: Actuació: Diversos equipaments municipals

Import subvenció: 1.597,56 €

 

- PEXI 2017 Actuació: Substitució dels fanals del nucli de Farena

Import subvenció. 5.659,00 €

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Exercici 2016

- Subvenció excepcional: Arranjament de part del Camí Reial, per import de 12.186,78 €.

 

Cooperació

Pla d'Acció Municipal 2016 (PAM):

- Programa de despesa corrent 2016: 20.000,00 €

-Programa d'Inversions: col·lectors i camí d'accés a l'estació depuradora: 68.568,42 €

 

Medi ambient, salut pública, enginyeria municipal i territori

- Protecció salut pública: Qualitat de l'aigua per consum humà: - Millora de la qualitat de l'aigua: 1.775,09 €

- Consultoris mèdics: 2.511,69 €

 

Cultura

Programes i activitats culturals: - Activitats culturals: 300,00 €

Inversió equipaments: - Millora d'equipament municipal: 1.573,00 €

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Exercici 2015

Pla d'Acció Municipal (PAM):

- Programa de manteniment 2015: 20.000,00 €

 

Medi ambient, salut pública i territori

Protecció SP aigua consum humà: - Millora qualitat de l'aigua: 1.423,26 €

 

Cultura

Programes i activitats culturals: - Programa cultural  300,00 €

Inversió equipaments: - Sala cultura 5.975,40 €

 

SAM - Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Subvenció excepcional: Actuació subministrament urgent aigua potable 6.076,62 €

Subvenció interessos préstec: 74,72 €